หลักสูตรและการอบรม “เสริมแกร่ง SMEs รอบรู้การเงิน" ครอบคลุมเนื้อหาบัญชีขั้นตอนที่เหมาะกับผู้ประกอบการรายย่อย
จากนโยบายรัฐบาลไดกำหนดใหการพัฒนา SMEs เปนวาระแหงชาติ เนื่องจากเปนฐานรากของการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรัฐบาลไดกำหนดกรอบและแนวทาง การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ดวยการสราง “ความเขมแข็งจากภายใน” ผานการ ขับเคลื่อนตามแนวคิด “ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง”ผานกลไก“ประชารัฐ” โดยมีการปรับเปลี่ยนโครงสราง ทางเศรษฐกิจไปสู “ประเทศไทย 4.0” หรือ เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม (Value-Based Economy) จากนโยบายรัฐบาลไดกำหนดใหการพัฒนา SMEs เปนวาระแหงชาติ เนื่องจากเปนฐานรากของการพัฒนา เศรษฐกิจโดยรัฐบาลไดกำหนดกรอบและแนวทาง การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ดวยการสราง “ความเขมแข็งจากภายใน” ผานการ ขับเคลื่อนตามแนวคิด “ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง”ผานกลไก“ประชารัฐ” โดยมีการปรับเปลี่ยนโครงสราง ทางเศรษฐกิจไปสู “ประเทศไทย 4.0” หรือ เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม (Value-Based Economy)
 • กฎหมายและข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้องกับบัญชีเดียว
 • ผลกระทบของบัญชีเดียวที่มีตอสินทรัพย์หนี้สิน สงวนของเจ้าของ รายได้ และคาใช้จ่าย
 • เงินสดและเทียบเท่าเงินสด
 • ลูกหนี้การค้า
 • สินค้าคงเหลือ
 • ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
 • เงินให้กู้ยืมกรรมการ
 • บัญชีพัก (สินทรัพย์อื่น หนี้สินอื่น)
 • ค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นไปตามประมวลรัษฎากร
 • รายได้ที่ได้รับการยกเว้นจากประมวลรัษฎากร
 • สภาพคล่อง
 • ความสามารถในการชาระหนี้ระยะยาว
 • ความสามารถในการทากาไร
 • ประสิทธิภาพในการใชิสินทรัพย์