โครงการเสริมแกร่ง SMEs รอบรู้การเงิน
จากนโยบายตามมติ ครม. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ซึ่งได้รับจัดสรรเงินทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ได้จัดทำมาตรการและนโยบายในการสนับสนุนและช่วยเหลือทางการเงินให้กับผู้ประกอบการ SMEs ไปแล้วในพื้นที่ต่างๆ พัฒนาศักยภาพเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถทางธุรกิจให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ จึงได้จัดทำโครงการเสริมแกร่ง SMEs รอบรู้การเงิน ซึ่งเป็นการพัฒนาความรู้ด้านการบริหารจัดการการเงิน เพื่อให้องค์ความรู้ทางด้านการเงิน และการจัดทำบัญชีเดียวให้สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงของกิจการ ซึ่งจะช่วยสะท้อนสภาพกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศ เพิ่มศักยภาพทางด้านการผลิตและการค้า รวมถึงการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ SMEs โดยแบ่งเป็น 2 ด้าน คือ Pre-Finance เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่แหล่งทุน และ Post-Finance เพื่อปรับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีเดียว รวมทั้งการปรับระบบบัญชีให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และตามประมวลรัษฎากรที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของกองทุนที่ช่วยเหลือ SMEs ให้สามารถรับความช่วยเหลือจากองทุนเพื่อกู้เงินไปพัฒนาธุรกิจให้ยั่งยืนต่อไป
ดูคลิปแนะนำ
ปัจจุบันมีผู้ประกอบการ SMEs ทั้งหมด 2.7-2.8 ล้านราย และมีการจดแจ้งเป็นนิติบุคคลประมาณ 6 แสนราย ซึ่งในจำนวนดังกล่าวมีประมาณ 4.5 แสนราย ที่จดแจ้งการทำบัญชีเล่มเดียวแล้ว ที่เหลืออีกประมาณ 1.5 แสนราย อยู่ระหว่างรอดำเนินการจดแจ้งเข้าระบบบัญชีเดียว (ข้อมูลอ้างอิงจากสมาคมธนาคารไทย) ทั้งนี้ผู้ประกอบการ SMEs ที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบบัญชีเดียว อาจมีสาเหตุมาจากการขาดความรู้ทางด้านบัญชีและการเงิน หากไม่เร่งปรับตัวก็อาจจะมีความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจรวม ทั้งโอกาสในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินจะน้อยลง อันเนื่องมาจากธนาคารแห่งประเทศไทยมีนโยบายให้สถาบันการเงินใช้งบการเงินบัญชีชุดเดียวประกอบการพิจารณาสนับสนุนทางการเงิน แต่หากธุรกิจมีระบบการจัดการที่ดีหรือมีบัญชีที่บันทึกการเคลื่อนไหวของธุรกิจ เช่น รายได้ ยอดขาย รายจ่าย ต้นทุนการขาย และกำไร ขาดทุน ก็จะทำให้ผู้ประกอบการ SMEs ทราบถึงจุดที่เป็นปัญหาอย่างแท้จริง สามารถแก้ไขได้ถูกนอกจากนี้ สถาบันการเงินก็จะสามารถวิเคราะห์ในการอนุมัติสินเชื่อได้โดยง่ายและเร็วขึ้น อย่างไรก็ตาม รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าว โดยมีนโยบาย/มาตรการที่สนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEs เข้าสู่ระบบบัญชีชุดเดียว ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลได้ออกมาตรการสำคัญเพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการ SMEs เข้าสู่ระบบและมีบัญชีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น คือ พระราชกำหนดยกเว้นและสนับสนุน การปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ.2558 และพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 595) พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2558 โดยให้สิทธิพิเศษสำหรับนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย ได้รับการยกเว้นการตรวจสอบทางภาษีสำหรับรายการที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม 2559 รวมถึงการได้รับยกเว้นและลดอัตราภาษี ในปี 2559–2560 เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการจัดทำบัญชีและงบการเงินให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของธุรกิจ (บัญชีชุดเดียว) การจัดทำบัญชีเดียว จึงนับว่าเป็นแนวทางที่มีประโยชน์ เพราะการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและตรงกับข้อเท็จจริงของธุรกิจ จะทำให้สร้างความน่าเชื่อถือในการทำธุรกรรมการเงินให้กับกิจการ ส่งผลให้การทำธุรกรรมและการบริหารเงินของผู้ประกอบการเป็นไปอย่างรวดเร็ว คล่องตัว และเกิดประสิทธิภาพ และทำให้เกิดความเสี่ยงน้อยลง รวมทั้งภาครัฐสามารถให้ความช่วยเหลือกับผู้ประกอบการได้ตรงจุด และตรงต่อความต้องการของผู้ประกอบการ เพราะมองเห็นภาพเศรษฐกิจที่แท้จริงและชัดเจน อันส่งผลสำเร็จต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ของประเทศในภาพรวม และจะเป็นแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการ SMEs เข้ามาในระบบบัญชีเดียวมากขึ้นในที่สุด นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ได้ให้ความเห็นชอบมาตรการพิเศษ เพื่อขับเคลื่อน SMEs สู่ยุค 4.0 ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้เสนอเรื่องให้ ครม.พิจารณา แบ่งเป็น 2 มาตรการ คือ มาตรการด้านการเงิน และมาตรการด้านการส่งเสริมพัฒนา ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่
1.)ด้านการยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (Local Economy) จำนวน 3 โครงการ
2.)ด้านการปฏิรูปกลไกส่งเสริมช่วยเหลือและให้บริการต่อ SMEs (Service Upgrading) จำนวน 2 โครงการ
3.)ด้านการสร้างระบบแวดล้อมที่สนับสนุนการพัฒนา SMEs (Enabling Ecosystem) จำนวน 2 โครงการ
4.)ด้านการเพิ่มขีดความสามารถและการปรับเปลี่ยนธุรกิจ (Capacity Upgrading and Transforming) จำนวน 4 โครงการ โดยหนึ่งในโครงการพัฒนาความรู้ด้านการบริหารจัดการการเงิน ได้แก่ โครงการ “เสริมแกร่ง SMEs รอบรู้การเงิน”

ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการอบรม

สมัครเป็นสมาชิกและเข้าร่วมการอบรมตามตารางที่จัดขึ้นได้ง่ายๆ ใน 3 ขั้นตอน
ลงทะเบียน
กรอกข้อมูลส่วนตัวและความสนใจ เพื่อเข้าร่วม โครงการการทำแบบสอบถามจะช่วยให้วิทยากร กำหนดเนื้อหาให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณได้
เลือกวันและเวลา
การอบรมในโครงการเสริมแกร่ง SMEs รอบรูป การเงินจะจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลา 2 เดือน เลือกวันและเวลาที่คุณสามารถเข้าอบรมได้
เข้าร่วมการอบรม
หลักสูตรครอบคลุมเนื้อหาบัญชีขั้นตอนที่ เหมาะสมกับผู้ประกอบการรายย่อย เพื่อให้ คุณสามารถนำไปใช้ในการบริหารการเงินใน ธุรกิจได้