ตารางอบรมโครงการ
 • รับสมัคร โครงการเสริมแกร่ง SMEs รอบรู้การเงิน ครั้งที่ 1 วันที่ 22 กันยายน 2561 เวลา 08.30-16.00 น.
  22 ก.ย.61 โรงแรม ชลอินเตอร์ จ.ชลบุรี
 • รับสมัคร โครงการเสริมแกร่ง SMEs รอบรู้การเงิน ครั้งที่ 2 วันที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 08.30-16.00 น.
  25 ก.ย.61 โรงแรม โฆษะ จ.ขอนแก่น
 • รับสมัคร โครงการเสริมแกร่ง SMEs รอบรู้การเงิน ครั้งที่ 3 วันที่ 29 กันยายน 2561 เวลา 08.30-16.00 น.
  29 ก.ย.61 โรงแรม แคนทารี่ จ.นครราชสีมา
 • โครงการเสริมแกร่ง SMEs รอบรู้การเงิน
  จากนโยบายรัฐบาลได้กำหนดให้การพัฒนา SMEs เป็นวาระแห่งชาติ เนื่องจากเป็นฐานรากของการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรัฐบาลได้กำหนด กรอบและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ด้วยการสร้าง “ความเข้มแข็งจากภายใน” ผ่านการ ขับเคลื่อนตามแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”ผ่านกลไก“ประชารัฐ” โดยมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง ทางเศรษฐกิจไปสู่ “ประเทศไทย 4.0” หรือ เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value-Based Economy)

  ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการอบรม

  สมัครเป็นสมาชิกและเข้าร่วมการอบรมตามตารางที่จัดขึ้นได้ง่ายๆ ใน 3 ขั้นตอน
  ลงทะเบียน
  กรอกข้อมูลส่วนตัวและความสนใจ เพื่อเข้าร่วม โครงการการทำแบบสอบถามจะช่วยให้วิทยากร กำหนดเนื้อหาให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณได้
  เลือกวันและเวลา
  การอบรมในโครงการเสริมแกร่ง SMEs รอบรู้ การเงินจะจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลา 2 เดือน เลือกวันและเวลาที่คุณสามารถเข้าอบรมได้
  เข้าร่วมการอบรม
  หลักสูตรครอบคลุมเนื้อหาบัญชีขั้นต้นที่ เหมาะสมกับผู้ประกอบการรายย่อย เพื่อให้ คุณสามารถนำไปใช้ในการบริหารการเงินใน ธุรกิจได้